Boutredning

Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av dödsboförvaltning, bouppteckning och arvskifte samt avveckling av dödsboet. Här kan vi hjälpa er att lösa alla de juridiska frågor som uppstår. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo kan det vara värt att anlita den juridiska kunskap vi erbjuder.

Dödsboförvaltning

Förvaltning av och ansvar för dödsboet omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, se till att posten eftersänds m.m. och det är dödsbodelägarna som ansvarar gemensamt för denna förvaltning. Utöver den rent ekonomiska förvaltningen kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma samt ha hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter. Genom fullmakt kan vi ombesörja förvaltningen av dödsboet.

Bouppteckning

En bouppteckning är en handling som enligt svensk lag skall upprättas efter varje person som avlider, inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen skall förrättas av två kunniga och trovärdiga gode män och därefter lämnas till Skatteverket för registrering. I bouppteckningen fastställer man vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar och hur egendomsförhållandena ser ut. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte och därför är det viktigt att bouppteckningen utförs på ett korrekt sätt så att man undviker onödiga arvstvister. Skulle tillgångarna inte räcka till mer än begravningskostnaderna och det inte finns någon fastighet räcker det med en enklare form av bouppteckning, nämligen en dödsboanmälan, som görs av kommunens socialförvaltning.

Arvskifte

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.